Desenvolupament


El MiraMon es va començar a desenvolupar el 1984, inicialment per finalitats de docència i recerca en un context universitari. Des dels seus inicis i fins al'actualitat s'ha desenvolupat en llenguatge C, pròpiament ANSI C pels mòduls de consola (sense interfície gràfica) afegint les funcions de l'API (ApplicationProgramming Interface) de Windows pels mòduls amb interfície gràfica que inclou el programa central (MiraMonProfesional) de visualització, consulta, impressió, edició, etc. L'única excepció al desenvolupament en C, és el client del Navegador de mapes del MiraMon que es desenvolupa amb JavaScript. Cal fer notar que el Servidor de mapes del MiraMon és una CGI (CommonGateway Interface) també desenvolupada en llenguatge C. A més, a diferència de la majoria de programes SIG, el MiraMon té molts mòduls paral·lelitzats,la qual cosa redueix extraordinàriament el temps d'execució en ordinadors amb diverses CPU i/o nuclis.

Durant aquests anys, el MiraMon ha acumulat una enorme quantitat de línies de codi, que inclou llibreries generals, per exemple: gestió de fitxers, cadenes, gestió de memòria, àlgebra matricial, funcions matemàtiques genèriques, comunicacions, funcionalitats gràfiques, etc, però també llibreries especialitzades en l'àmbit de la Ciència de la Informació Geogràfica: Topologia, GeoServeis, Teledetecció, Geoestadística, Fotogrametria, Geodèsia, Estandardització, etc. Aquestes funcions tenen molts cops una base científica i innovadora que ha donat lloc a desenes de publicacions internacionals en els àmbits anteriorment esmentats. El valor d'aquestes línies de codi en termes d'esforç és incalculable: moltes hores de programació, anàlisi i redisseny, validació, depuració, correcció d'errors, adaptació a nous formats i processos, etc. L'elecció de programar en C, té un pes important en l'esforç dedicat (el llenguatge C no és d'alt nivell i no dóna moltes facilitats al programador), però també és la clau de l'èxit per tal d'aconseguir una gestió eficient dels recursos de memòria i uns temps d'execució molt optimitzats.

Accés al diari de versions del MiraMon

On es publiquen les darreres novetats del MiraMon i els errors corregits: https://miramon.cat/vers_mm/